QWhile


量子程序循环控制操作,输入参数为条件判断表达式,功能是执行while循环操作。

接口介绍


在QPanda2中,QWhileProg类用于表示执行量子程序while循环操作,它也是QNode中的一种,初始化一个QWhileProg对象有以下两种

qwile = QWhileProg(ClassicalCondition, QNode)

上述函数需要提供两个参数,即ClassicalCondition量子表达式与QNode节点 可以传入的QNode类型有: QProg、QCircuit、QGate、QWhileProg、QIfProg、QMeasure。

实例


from pyqpanda import *

if __name__ == "__main__":

  qvm = CPUQVM()
  qvm.init_qvm()
  qubits = qvm.qAlloc_many(3)
  cbits = qvm.cAlloc_many(3)
  cbits[0].set_val(0)
  cbits[1].set_val(1)

  prog = QProg()
  prog_while = QProg()

  # 构建QWhile的循环分支
  prog_while << H(qubits[0]) << H(qubits[1])<< H(qubits[2])\
      << assign(cbits[0], cbits[0] + 1) << Measure(qubits[1], cbits[1])

  # 构建QWhile
  qwhile = QWhileProg(cbits[1], prog_while)

  # QWhile插入到量子程序中
  prog << qwhile

  # 运行,并打印测量结果
  result = qvm.directly_run(prog)
  print(result)
  print(cbits[0].get_val())

运行结果:

{'c1': False}
0